subsidy / fundingsubsidies

  • This page is to be translated soon!

    In the meantime, please feel free to contact us for info: +31 (0)20-60 90 091 / via our website contact form

  • CD  productiefonds van SENA: Bij het Sena Muziekproductiefonds kunnen professionele muzikanten, die niet genoeg middelen hebben voor een plaatopname, een aanvraag doen voor financiële ondersteuning, die voor tweederde uit een schenking en een derde uit een lening bestaat. Het fonds is beschikbaar voor Nederlandse musici uit alle muziekgenres. Een onafhankelijke commissie beoordeelt of de aanvragen aan alle voorwaarden voldoen. Aan de beste aanvragers wordt een bedrag van maximaal € 5.000 toegekend.
  • CD productiefonds van NORMA: Als professioneel, uitvoerend musicus kun je bij Norma een renteloze lening aanvragen van maximaal 4.500,- euro, waarvan maximaal 1.500,- euro in een gift kan worden omgezet, mits je binnen 2 jaar de lening terugbetaalt. Aanvragen kunnen slechts vóór 1 april en vóór 1 oktober van enig jaar worden gedaan.Aanvragen mogen uitsluitend zien op de productiekosten (zijnde opname- en masteringkosten, vormgeving van de cd e.d.) voor het beoogde cd-project. De aanvraag mag derhalve géén PR- en andere kosten omvatten. De kosten van studiomusici worden erkent als opnamekosten (mits de studiomusici echt studiomusici zijn en niet leden van de eigen band). Voor de beoordeling van de aanvraag door de Commissie, is de volgende informatie van belang: – informatie cd-project, – opnameplan, – exploitatieplan, – promotiemateriaal, – speellijst(en), – band-ontwikkelplan, – cd-releaseplan, – e-marketingstrategie, – begroting / financiële verantwoording, - demo (in drievoud)… kijk voor meer info op de site.
  • Fonds Podiumkunsten / FPK / NFPK: Het Fonds Podiumkunsten is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland en geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten.  NB: Wil je subsidie aanvragen voor amateurkunst? Kijk dan op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie: cultuurparticipatie.nl
  • Ontwikkelingsbeurs via FPK: Ontwikkelingsbeurzen voor individuen hebben als doel kennis en/of vaardigheden van podiumkunstenaars te bevorderen en daarmee om de podiumkunsten in Nederland te stimuleren.Wie komt in aanmerking voor deze subsidie? Een podiumkunstenaar die al geruime tijd als zodanig werkzaam is, kan een ontwikkelingsbeurs aanvragen. Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria: artistieke kwaliteiten van de aanvrager, mate waarin het plan bijdraagt aan de ontwikkeling van de aanvrager, te verwachten bijdrage aan de kwaliteit en/of diversiteit van de podiumkunstpraktijk in Nederland. Een auditie of motivatiegesprek kan onderdeel zijn van de beoordeling.
  • Productie subsidie van FPK: Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen en concerten hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Wie komt er voor in aanmerking? Een instelling die voornamelijk is gericht op het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van professionele voorstellingen, kan een productiesubsidie aanvragen.
  • Subsidie Reiskosten via FPK: deze subsidie is voor Nederlandse gezelschappen, popgroepen, ensembles, big bands, singer-songwriters of dj’s op het gebied van theater, dans, muziek of muziektheater die voorstellingen of concerten geven in het buitenland. Let op: Alleen de reiskosten komen in aanmerking voor subsidie. Verblijfskosten niet. Beoordelingscriteria: Subsidie voor het geven van voorstellingen of concerten in het buitenland wordt alleen verstrekt indien er sprake is van een serie van minimaal 3 voorstellingen of concerten die:- aaneengesloten plaatsvinden;- bevestigd zijn door de betreffende buitenlandse podia of festivals;- plaatsvinden op podia of festivals die een relevante programmering verzorgen gezien de context waarbinnen zij functioneren.Planning rondom de aanvraag: de subsidieaanvraag kan niet eerder dan vier maanden voor het eerste buitenlandse optreden en niet later dan één maand voor het eerste buitenlandse optreden worden ingediend.De subsidie is nooit meer dan het totaal van de redelijkerwijs noodzakelijke reis- en transportkosten met een maximum van € 5.000 binnen Europa en € 7.500 buiten Europa. Hotelkosten en sejours zijn niet subsidiabel. Er kan maximaal twee maal per kalenderjaar subsidie voor dezelfde groep, performer of individu verstrekt worden vanuit het snelloket.
  • Werkbeurs compositie via FPK: Werkbeurzen compositie hebben als doel de artistieke ontplooiing van componisten te bevorderen en daarmee om de podiumkunsten te stimuleren. Wie komt er voor in aanmerking? Een componist die minstens vier composities heeft geschreven waarvan minimaal twee in het openbaar zijn uitgevoerd, kan een werkbeurs compositie aanvragen. Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:- kwaliteit van eerdere composities van de aanvrager- verwachte bijdrage aan verdieping of verbreding in het werk van de aanvrager- verwachte speelpotentie van de te schrijven compositie- verwachte bijdrage aan de diversiteit in het eigentijdse muziekrepertoire in Nederland.Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld.